ثبت شرکت - ثبت شرکت مسئولیت محدود-مشاوره ثبت شرکت


رتبه بندی شرکت های پیمانکاری،بررسی میزان توانایی شرکت(بر اساس نفرات و سوابق آن ها،تجربه ی کاری و توان مالی)است که طبق ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد.

شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند  که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است.

شرکت های مشاور در زمینه ی طراحی و نظارت و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه ی بین پیمانکار و کارفرما هستند ولی شرکت های پیمانکاری اغلب در زمینه ی اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ی ساخت و نظارت بر پیمانکار فعالیت دارند.

برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی،کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.برای ارتقاء رتبه از 5 به 1 در شرکت های پیمانکاری مبلغ ریالی پروژه های انجام شده (در 15 سال اخیر) توسط شرکت و نیروی فنی و مهندسی شرکت ارزیابی می گردد و در صورتی که شرکت امتیاز مورد نظر را کسب کند و اظهارنامه ی مالیاتی واجد شرایط را داشته باشد در آن صورت می تواند رتبه ی خود را از 5 به رتبه های بالاتر ارتقا دهد.ارتقای رتبه در شرکت های مشاور نیز با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی(در 15 سال اخیر)همچنین نیروی فنی و مهندسی و اظهارنامه ی مالیاتی و امکانات فنی و نرم افزاری انجام می پذیرد.

رتبه بندی شرکت ها در بخش های زیر انجام می گیرد:

رتبه بندی پیمانکاری

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

رتبه بندی شرکت های EPC

رتبه بندی اندوه سازان

رشته های پیمانکاری شامل:

1-ساختمان و ابنیه2-راه و ترابری3-صنعت و معدن4-تاسیسات و تجهیزات5-کشاورزی6-آب7-مرمت آثار باستانی

8-کاوش های زمینی9-ارتباطات10-نفت و گاز11-نیرو

رشته های مشاوران شامل:

1-گروه شهرسازی و معماری2-گروه راه و ترابری3-گروه مهندسی آب4-گروه مطالعات کشاورزان5-گروه انرژی

6-گروه پست و مخابرات7-گروه صنعت8-گروه معدن9-گروه نفت و گاز10-گروه تخصص های مشترک

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه ی  1 الی 4 پیمانکاری

1-کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت

2-مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه-اظهارنامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات

3-مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه-تقاضانامه-شرکت نامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات

4-کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها

5-کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت

6-تصاویر کلیه ی موافقتنامه ها

7-تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه

8-اظهارنامه ی مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری

1-کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت

2-مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه-اظهارنامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات

3-مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه-تقاضانامه-شرکت نامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات

4-ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه ی رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه ی رسمی شرکت

5-کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها

6-کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ی مشاوره:

-اصل گواهینامه ی رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه ی قبلی.

-اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی.

-کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4 .

-کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا 3 سال گذشته.

-کپی برابر اصل کلیه ی روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها

-کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس.              

-کپی موافقتنامه یا قرارداد به همراه تاییدیه ی کارکردها

-سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد در آن شرکت

-تاییدیه کارکردها شامل :مفاصاحساب بیمه،سند ذیحسابی،آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی به همراه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما جهت اخذ رتبه ی مشاوره.

-اظهارنامه ی مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه

-تعهد نامه ی سازمان یا تعهد نامه ی محضری و تعهد نامه ی منع مداخله ی کارکنان دولت.

-آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران 5% و زیر 5% سهم در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس باشد.

-آخرین صورتجلسه ی سهامداران

نظرات() 


شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه  سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده 174 ل.ا.ق.ت تنظیم شود به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.چنانچه تا آن هنگام شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم نکرده باشد.این مطلب باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.مرجع ثبت شرکت ها طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت انطباق آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد،حداقل باید در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی گردد و در بانکی که  سهام در آن تعهد و پذیره نویسی می شود،در معرض دید علاقه مندان قرار گیرد.در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است،در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه ی علاقه مندان آماده است(ماده 177 ل.ا.ق.ت)خریداران ظرف مهلت مندرج در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که از دو ماه نباید کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه ی تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغ نقدی لازم را در فبال اخذ رسید خواهند پرداخت.در ورقه ی تعهد خرید سهام بایستی نکات مندرج در ماده ی 179 ل.ا.ق.ت رعایت گردیده و در دو نسخه تنظیم شود.نسخه ی اول نزد بانک نگاهداری و نسخه ی دوم به پذیره نویس تسلیم خواهد شد.به موجب  ماده ی 179 پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد:

1-نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.
2-سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
3-مبلغ افزایش سرمایه.
4-شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
5-تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن.
6-نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می شود.
7-هویت و نشانی کامل پذیره نویس.

برخی از موضوعات ثبتی که ممکن است به خواندن آن علاقه مند باشید:

- ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

- مرجع ثبت شرکت ها

- آدرس و تلفن اداره کل ثبت شرکت ها و ادارات ثبت شرکت های مراکز استان های کشور


امضاء ورقه ی سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه ی شرکت و تصمیمات مجامع عمومی است.بعد از گذشت مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید پس از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره ی شرکت مکلف است حداکثر تا مدت یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کند و تعداد سهام هر یک از آن ها را تعیین و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد.هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویس مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان سرمایه باشد هیات مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
حداکثر مدتی که طبق ماده 182 ل.ا.ق.ت برای تعیین تکلیف وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه مقرر شده است،9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی به ثبت شرکت ها است.هر گاه در این مدت افزایش سرمایه به ثبت نرسد،مرجع ثبت شرکت ها به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و جهت استرداد وجوه پرداختی و لغو تعهدات پذیره نویسان سهام جدید به بانکی که تعهد سهام تادیه و قسمت نقدی سهم در آن انجام شده است،ارسال خواهد داشت.در این صورت هرگونه هزینه ای برای افزایش سرمایه پرداخت و یا تعهد شده باشد،بعهده خود شرکت خواهد بود.
طرح اعلامیه ی پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام برای سهام جدید(در مرحله ی افزایش سرمایه)
1-نام و شماره ثبت شرکت
2-موضوع شرکت و نوع فعالیت آن
3-مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد نشانه ی شعب آن
4-در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن
5-مبلغ سرمایه ی شرکت قبل از افزایش سرمایه
6-اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد مقدار و امتیازات آن
7-هویت کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
8-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
9-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه
10-مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه ی سهم
11-مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تصمیمات مربوط به آن
12-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
13-مبلغ افزایش سرمایه
14-تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند.
15-تاریخ شروع و خاتمه ی مهلت پذیره نویسی
16-مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهام
17-حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
18-نام بانک،مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن واریز و پرداخته شود.
19-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
20-آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است.
تذکر:
-طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای دارندگان امضاء مجاز شرکت برسد.
-مدت تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید نباید کمتر از دو ماه باشد.

نظرات() 

دوشنبه 1 مهر 1398

ثبت انحلال شرکت سهامی

نویسنده: zohre zohreh   


همان طور که یک شخص طبیعی یا حقیقی متولد می شود،زندگی می کند و می میرد،اشخاص حقوقی نیز تشکیل و تاسیس و ثبت می شوند،فعالیت می کنند و منحل می گردند.شرکایی که یک شرکت را با قصد و اراده ی آزادانه ی خود بوجود می آورند،می توانند با قصد و اراده ی خود آن را منحل نموده و مضمحل سازند.معهذا می بایست انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نمایند و آن را ثبت کنند. بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده ی آن ،شرکت منحل می شود.انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
در مواردی شرکت به موجب اساسنامه و یا به حکم قانون و یا به حکم دادگاه منحل می شود.آنچه که باید دانست ،اینست که انحلال شرکت باعث از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت تا زمانی که شرکت بطور کامل و نهایی تصفیه نشده نمی گردد، بلکه در این مدت شخصیت حقوقی آن  در حال از بین رفتن است.

موارد انحلال شرکت
شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می گردد:
1-وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
2-در صورتیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضاء به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده تمدید شده باشد.
3-در صورت ورشکستگی:و آن وضعیتی است که در نتیجه ی آن شرکت متوقف از پرداخت دیون خود باشد.ورشکستگی شرکت ممکن است حسب اظهارنظر حود تاجر یا مدیران شرکت سهامی و یا به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و یا برحسب تقاضای مقام قضایی ذیصلاح صورت گیرد که در صورت ورشکستگی انحلال شرکت تابع مقررات ورشکستگی و مقررات مربوط خواهد بود.
4-تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام:شرکت سهامی همان طور که با قصد و اراده ی صاحبان سهام تشکیل می شود با اراده ی جمعی آنان نیزمنحل می شود که این انحلال در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفته است.بنابراین در هر موقع که مجمع مزبور به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد شرکت منحل می شود و مجمع مزبور ترتیب و شکل انحلال را مشخص کرده و یک یا چند نفر مدیر تصفیه و در صورت لزوم یک یا چند نفر ناظر از میان سهامداران و یا خارج از آنان با تعیین وظایف معین می کند.
تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی مرکز اصلی شرکت که نشانی تصفیه می باشد(مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد)باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود.
در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ایست که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده باشد.

5-از بین رفتن حداقل نصف سرمایه ی شرکت سهامی
6-تقلیل سرمایه ی شرکت سهامی به حداقل قانونی:چنانچه سرمایه شرکت بعد از تاسیس از حداقل مبلغ مقرر برای هر یک از انواع شرکت های سهامی(خاص و عام) کمتر شود مجمع عمومی فوق العاده بایستی مطابق ضوابط و مقررات مندرج در اساسنامه و قانون تجارت ظرف یک سال مبادرت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر نموده و یا شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری تغییر شکل دهد.در غیر اینصورت هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.چنانچه قبل از صدور رای قطعی به موجب درخواست،انحلال منتفی گردد ،دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
7-موارد انحلال قضایی
الف)در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتیکه فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
ب)در صورتیکه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
ج)در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره  همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدت زائد بر شش ماه بلاتصدی باشد که در این حالت هر یک از سهامداران و کسانیکه حقوق آن ها در معرض  تضییع و یا تفریط قرار گرفته باشد می توانند جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه نمایند.در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره ی آن خواهند بود.بنابراین منظور از بلاتصدی ماندن تمام یا بعضی از سمت های هیئت مدیره اولاَ ترک مدیریت هر یک از مدیران بر خلاف قانون و مقررات و بدون اعلام استعفا است.ثانیاَ فوت بعضی یا تمام آنان ثالثاَ تمام یا بعضی از مدیران شرایط احراز مدیریت شرکت را از دست بدهند.
د)در صورت از بین رفتن موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن آن و همچنین انقضاء مدت شرکت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا به حد نصاب قانونی نرسد و یا تشکیل بشود و رای به انحلال شرکت ندهد.
در مورد بندهای الف.ب و ج دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه صلاحیت تشکیل مجمع را دارند مهلت مناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند،می دهد تا در رفع موجبات انحلال شرکت اقدام نمایند در غیر اینصورت حکم به انحلال شرکت داده و به تبع آن مدیر یا مدیران تصفیه را راساَ انتخاب و به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می نماید.   
در صورت صدور حکم قطعی دادگاه، مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی عبارتند از:
1)اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت
2)آخرین روزنامه ی رسمی شرکت
3)فتوکپی شناسنامه ی مدیر تصفیه ،هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
4)اصل روزنامه ی کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء(هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد می بایست به همراه صورت جلسه ی انحلال شرکت و دیگر مدارک  ذکر شده ،ظرف5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده ی آن ،شرکت منحل می شود).     

نظرات() 

شنبه 30 شهریور 1398

مدارک مورد نیاز ثبت برند

نویسنده: zohre zohreh   

 
هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند برای معرفی کالا و خدمات خود و ایجاد وجه تمایر بین محصولات و خدمات خود صاحب یک تا چند برند یا همان علامت تجاری باشد. علامت های تجاری یا فردی هستند و یا جمعی که مطابق با ماده 30 قانون ثبت علائم و اختراعات این دو نوع عبارتند از :

الف- علامت تجاری فردی هر نوع نشان، تصویر و یا نمادی است که بتواند موضوع ایجاد تمایز بین محصولات و خدمات یک شرکت با شرکت های دیگر را در طبقاتی خاص و مشخص شده انجام دهد.

ب- برند یا علامت جمعی که در اظهارنامه بصورت جمعی معرفی و ثبت می شود و در واقع نشان دهنده مبدا، کیفیت، تایید ، شناخت و معرفی و یا هر خصیصه دیگر  یک کالا و خدمت زیر نظر مالک برند ثبت شده جمعی می باشد. در این نوع برند ها مالک برند ممکن است طبقات زیادی از محصولات را حمایت و تایید نماید و مشتریان با شناخت این علامت جمعی مورد تایید به محصول اعتماد می کنند.

برند باید در طبقات خاص و مشخصی ثبت شود و هر فرد چه حقیقی و چه حقوقی می تواند برندهای مختلفی را به نام خود به ثبت برساند. صرف نظر از اینکه برند باید مطابق با شرایط قانونی تعریف شده دارای ضوابط و قانونمندی خاصی باشند اگر قابلیت ثبت را داشته باشند می توانند به ثبت برسند مشروط به اینکه افراد حقیقی و یا حقوقی مدارکی را برای به نام زدن  و ثبت این علامت تجاری به نام خود ارائه نمایند.

این مدارک به ترتیب حقیقی و حقوقی عبارتند از :

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری اشخاص حقیقی:

کپی برابر اصل از شناسنامه و کارت ملی متقاضی
در صورتیکه در طرح برند یا علامت تجاری مورد تقاضای وی از حروف لاتین استفاده شده باشد باید متقاضی دارای کارت بازرگانی باشد و اصل و کپی برابر با اصل ان را ارائه نماید
فرد متقاضی باید دارای فعالیتی اقتصادی باشد. برای اثبات این منظور باید یک مدرک شغلی ارائه نماید. این مدرک می تواند جواز کسب، پروانه فعالیت، گواهی فعالیت در حوزه ای خاص از نهاد و یا موسسات معتبر و یا هر مدرک شغلی معتبر دیگر. این مدرک باید یا اصل باشد اگر نامه و یا معرفی نامه است و یا کپی برابر اصل جواز تاسیس و ... باشد
فرد متقاضی باید از علامت تجاری مورد نظر خود برای ثبت نمونه هایی را هم ارائه نماید. این نمونه باید در قالب تصویر و یا نمونه گرافیکی در ابعاد 10 سانتی متر در 10 سانتی متر آماده و ارائه شود
در صورتیکه کار ثبت علامت تجاری او را وکیل و یا مشاوری انجام می دهد باید وکالتنامه وی را هم در قالب کپی برابر اصل ضمیمه کند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری اشخاص حقوقی:

کپی برابر اصل مدارک شناسایی مدیرعامل به عنوان نماینده اصلی شرکت برای ثبت علامت تجاری شامل کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ولی وی
برای اثبات شخصیت حقوقی برای ثبت علامت تجاری باید کپی برابر اصلی از روزنامه تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت که کمتر از دو سال باید از گذشته باشد نیاز است.
اشخاص حقوقی برای ثبت برند خود در طبقات مورد درخواست باید گواهی و یا مدرک یا مدارکی را ارائه نمایند که نشان دهنده موضوع فعالیت شرکت با موضوع درخواست ثبت برند باشد. برای این منظور هرگونه اعلامیه و پروانه بهره برداری، پروانه ساخت از نهادی خاص و یا گواهی ثبت اختراع و ... می تواند جوابگو باشد.
در صورتیکه طرح ارائه شده برای ثبت به عنوان برند دارای علامتی و حروف لاتین باشد باید شرکت صاحب کارت بازرگانی بوده و یک نسخه کپی برابر اصل از آن ارائه نماید.
از نمونه برند مورد درخواست برای ثبت باید نمونه کپی و یا نمونه گرافیکی و یا تصویری گویا  در ابعاد حداکثر 10 سانتی متر در  10 سانتی متر ارائه شود.
وکالتنامه ای هم باید از وکیل و یا مشاور حقوقی در صورتیکه او کار ثبت برند ار انجام می دهد ارائه شود.
تمامی افراد حقیقی و حقوقی ضمن ارائه مدارک فوق برای ثبت علامت تجاری یا برند باید مدارک زیر را هم ارائه نمایند:

اظهارنامه ای برای ثبت برند که قبل از ارائه مدارک باید آماده شود و تمامی شرایط برند و مشخصات آن را درج کرده باشد.
چنانچه برند مورد درخواست این اشخاص سه بعدی و یا 4 بعدی باشد به شکلی که بیش از شش زاویه برای برند در نظر گرفته شده باشد باید نمونه گرافیکی به شکلی ارائه شود که همه این زاویا را پوشش بدهد و در صورت نیاز  ماکتی از آن تهیه و ارسال شود.
هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از حق تقدم استفاده نمایند. این حق تقدم با استناد به درخواست ثبت برند در خارج از کشور و حداکثر برای شش ماه  می تواند با ارائه مدارک حق تقدم درخواست شود. این مدارک باید هم زمان با ارائه سایر مدارک و اظهارنامه ثبت علامت تجاری و یا نهایتا ظرف مدت 15 روز پس از ارائه اظهارنامه می تواند ارائه شود.
هر یک از افراد حقیقی و حقوقی برای اینکه برند خود را بصورت جمعی ثبت نمایند باید نسخه ای از شرایط و ضوابط  استفاده از این علامت جمعی هم آماده نمایند و با تایید مقامی صاحب صلاحیت ارائه نمایند.
تمامی متقاضیان باید به همراه ارائه مدارک خود برای ثبت برند رسید پرداخت هزینه های ثبت را هم ضمیمه نمایند.
اظهارنامه اشخاص حقیقی با پرداخت مبلغ 20 هزار تومان و اظهارنامه اشخاص حقوقی با پرداخت 40 هزار تومان قابل ثبت است. در ضمن افراد حقیقی و حقوقی پس از ثبت برند و یا علامت تجاری خود در داخل ایران می توانند درخواست ثبت برند در سازمان ثبت جهانی برند یا WIPO را هم از شرکت مشاور درخواست نمایند. برای این منظور به غیر از مدارک فوق الذکر که برای ثبت برند در ایران ابتدا لازم و الزامی است باید مدارک زیر را هم تهیه و ارائه نمایند:

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند بصورت بین المللی :

درخواست ثبت بین المللی برند طی نامه ای به اداره ثبت مالکیت معنوی با ذکر نام کشور های مورد نظر
تنظیم و ارائه نامه ای بر روی سر برگ رسمی شرکت متقاضی با امضا کلیه افراد صاحب امضا مجاز شرکت و به همراه مهر شرکت
در صورتیکه وکیل کار ثبت را دنبال می کند ارائه کپی برابر اصل وکالتنامه معتبر وکیل
کپی برابر اصلی مجزا از شناسنامه و کارت ملی متقاضی و یا مدیران و دارندگان حق امضا شرکت
کپی برابر اصل از روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
گواهی ثبت علامت تجاری در ایران که باید اعتبار لازم را داشته باشد.
ارائه درخواستی به لاتین، اسپانیایی و یا فرانسوی به نماینده سازمان ثبت جهانی برند
پیوست پرداخت هزینه های ثبت برند به فرانک سوئیس
رسید پرداخت هزینه های بررسی اظهارنامه ارائه شده بصورت بین المللی
ثبت برند بصورت داخلی و بین المللی دو موضوع به هم مرتبط ولی جدای از هم می باشد. به این شکل که متناسب با قوانین سازمان جهانی ثبت برند و یا  سیستم مادرید تمامی برندهایی که درخواست حمایت بین المللی را دارند باید ابتدا در کشور درخواست کننده ثبت شوند.

ولی ثبت برند در کشور درخواست کننده  الزامی به حمایت از برند در سطح بین المللی و کشور های مورد درخواست تا زمانیکه این برند با ارائه مدارک فوق و درخواست ثبت به این سازمان بصورت جهانی ثبت نشود قابل حمایت در کشورهای مورد درخواست نیست. ضمن اینکه برندی که در ایران ثبت می شود صاحب گواهینامه 10 ساله است و هر 10 سال باید با پرداخت هزینه ای تمدید شود ولی برند های بین المللی باید با پرداخت هزینه هایی بصورت سالیانه مورد حمایت قرار بگیرند.

 

نظرات() 

شنبه 30 شهریور 1398

هزینه های مربوط به ثبت برند

نویسنده: zohre zohreh   


با ثبت برند و یا علامت تجاری افراد گامی بلند در راستای تمایز محصولات و خدمات خود با سایر شرکت ها بر می دارند و در اصل محصولات خود را صاحب شناسنامه و اعتبار زیادی می کنند. در این میان اما برخی فارغ از مخاطراتی که برای محصولات و خدماتشان بدون ثبت برند ممکن است اتفاق بیافتد اقدام به ثبت برند نمی کنند و برخی نیز مشکل عدم ثبت برند خود را هزینه های بالای ثبت برند اعلام می کنند.

اما با یک بررسی ساده متوجه می شوید که هزینه ثبت برند و علامت تجاری در قبال خدمات و ایمنی که برای محصولاتتان دریافت می کنید اصلا ارزشی ندارد.

ثبت برند هم بصورت حقیقی و هم بصورت حقوقی ممکن است و تعیین نرخ و هزینه ثبت برند هم ارتباط نزدیکی به نوع حقیقی بودن و یا حقوقی بودن ثبت برند دارد. صرف نظر از موضوع طراحی برند که کاملا شخصی است و هر فرد می تواند خودش و یا با استفاده از تخصص دیگران برندی را طراحی کند سایر هزینه های ثبت برند را می توان به شرح ادامه دانست.

هزینه های ثبت برند برای مراحل قانونی که باید به حساب خاصی واریز شود
هزینه چاپ دو نسخه روزنامه رسمی کشور که بسته به نوع آگهی تعیین می شود مثلا سیاه و سفید بودن و ابعاد آگهی ولی معمولا حداقل هزینه ثبت آگهی در روزنامه رسمی بالغ بر 250 هزار تومان بر اورد می شود.
سایر هزینه ها که در ذیل به ان خواهیم پرداخت
هزینه ثبت خود برند

ثبت برند درست مانند سایر خدمات مرتبط با شرکت ها و موسسات بخش ها و قسمت های متفاوتی را شامل می شود. منظور اینکه شما باید برند خود را متناسب با پیشه و شغل خود و گروه محصولات و خدمات خود به ثبت برسانید. در واقع گروه و طبقات ثبت برند هم در هزینه نهایی ثبت برند تاثیر مستقیم دارد .

بصورت کلی هزینه ثبت علامت تجاری را باید در دو بخش کلی خلاصه کرد. قسمت اول که مرتبط با موضوع حق الزحمه ثبت توسط موسسه ثبت برند می باشد که این موضوع کاملا توافقی است و بسته به نوع موسسه حقوقی ممکن است متفاوت باشد .هر چند نوع برند و نوع ثبت مثل داخلی و بین المللی بودن ثبت برند هم در تعیین این میزان حق الزحمه قطعا تاثیر گذار است. موسسات حقوقی مانند موسسه حقوقی ویونا به دلیل اینکه دقیقا متناسب با عرف و هزینه های اعلامی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار می کنند همیشه نرخ هایی مشخص و منصفانه را برای ثبت برند ارائه می کنند.

موضوع دوم هزینه های ثبت خود برند می باشد. هزینه های ثبت برند که ارتباطی به حق الزحمه موسسات ندارد را هزینه های دولتی ثبت برند می گویند. این قسم از هزینه ها با تعیین شماره حساب باید به حساب دولت و یا سازمان ثبت اسناد واریز شود.

از این دست هزینه ها می توان به هزینه ثبت اظهارنامه ، هزینه طبقات برند، هزینه روزنامه رسمی ، ثبت برند به ازا هر طبقه زیرا تعداد طبقات بر هزینه برند تاثیر گذار است، استعلام برند،اصلاح اظهار نامه ، رونوشت مصدق برند، و ... می باشد. همچنین باید  هزینه درج آگهی در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار را هم باید به این هزینه ها اضافه نمایید.

ضمن این که ثبت برند تنها در تهران انجام می شود و قبل از ارسال مدارک برای رسیدگی و تعیین هزینه ها برای کاهش میزان هزینه ها بهتر است از مشاورین حقوقی کار آمد استفاده شود. این مدارک و مستندات ابتدا باید در سایت اداره ثبت اسناد و املاک بارگذاری شود تا رسیدگی اولیه به ان انجام و سپس باید مدارک بصورت اصل و برابر اصل برای این سازمان پست سفارشی شود. از این رو هزینه های تمبر و پست سفارشی و ... و یا هزینه اقامت و رفت و آمد در صورتیکه در تهران ساکن نباشید در این لیست هزینه ها دیده نشده است.
 
 

نظرات() 

سه شنبه 26 شهریور 1398

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نویسنده: zohre zohreh   


 

قبل از اینکه به بررسی نکاتی چند در رابطه با ثبت شرکت با مسئولیت محدود بپردازیم، خوب است ابتدا شرکت با مسئولیت محدود را تعریف کنیم. این شرکت به شرکتی گفته می‌شود که در آن دو یا چند نفر به قصد انجام فعالیت تجاری، شرکتی را تأسیس می‌کنند و به ثبت می‌رسانند که در آن سهام سرمایه آن‌ها به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و فقط به ‌اندازه سرمایه خود در امور مربوط به شرکت سهیم هستند و مسئولیت دارند. همچنین مهم‌ترین نکته در خصوص ثبت این گونه شرکت‌ها این است که باید شرکتی که ثبت می‌شود عبارت با” مسئولیت محدود” در عنوان آن ذکر گردد.

ثبت این نوع شرکت حداقل بین دو نفر صورت می‌گیرد و سرمایه‌ای که با توجه به حداقل مبلغ دریافت حق الثبت و رویه جاری حداقل در حدود یک میلیون ریال است باید برای این کار در نظر گرفته شود.

همچنین باید توجه شود که در اسم شرکت نباید اسم هیچ کدام از شرکا قید نشده باشد و اگر اسم یکی از شرکا قید شده باشد در این صورت آن فرد در قبال اشخاص ثالث حکم یک شریک ضامن را مانند شرکت تضامنی خواهد داشت.

مدارکی که برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز است
دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
دو جلد اساسنامه
دو برگ شرکت نامه
دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین
فتوکپی از کارت ملی
فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده مدیران و شرکاء
دریافت و ارائه مجوز لازم در صورت نیاز

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

– ثبت شرکت، هر نوع شرکتی که باشد (مختلط سهامی، با مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و…) بر حسب قانون تجارت لازم و ضروری است و همه این شرکت‌ها باید از قوانین و مقررات ثبت شرکت‌ها پیروی کنند.

– متقاضی باید در نظر داشته باشد که کارشناس اداره ثبت تمام مدارک لازم را بررسی کرده و اگر نقصی در مدارک دید و اعلام نمود باید متقاضی به رفع آن اقدام کند.

– وقتی که متقاضی مدارک لازم را تهیه کرد و به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داد. مسئول مربوطه آن را در دفتر ثبت کرده و شماره‌ای را به عنوان شماره ثبت به متقاضی اعلام می‌کند. و سپس در اظهار نامه درج کرده و در زیر دفتر ثبت شخصی را که شرکا معرفی کرده‌اند که می‌تواند از شرکاء یا از وکلای شرکت باشد عبارت ثبت با سند برابر است را درج کرده و امضاء می‌کند. بعد از این مرحله آگهی ثبت شرکت تایپ شده و رئیس اداره ثبت آن را امضاء می‌کند. در اداره ثبت شرکت یک نسخه از مدارک را در قسمت بایگانی حفظ می‌کنند و نسخه دیگر که شامل تقاضانامه، اساسنامه، شرکت نامه و صورت جلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مؤسس است را با مهر اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مهر کرده و تحویل متقاضی ثبت شرکت می‌دهند.

– از این مرحله به بعد پرونده و مدارکی که مربوط به وی است را به بخش دبیرخانه اداره کل ثبت می‌برد و مسئول مربوطه این پرونده را دریافت کرده در دفتر اندیکاتور آگهی را درج می‌کند. بعد از شماره ثبت دفتر را درج کرده و آگهی تایپ شده را مهر زده و پرونده را نگه می‌دارد و مدارک دیگر را به متقاضی تحویل می‌دهد.

– انتخاب روزنامه‌ای که باید آگهی ثبت شرکت در آن درج شود اختیاری است.

– بعد از این مرحله است که نوبت به درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار می‌رسد و متقاضی نسخه دوم آگهی ثبت را برای این که در روزنامه کثیرالانتشار درج شود به بخش روابط عمومی اداره ثبت شرکت می‌برد. و نسخه اول آگهی را به دفتر روزنامه رسمی تحویل می‌دهد تا آگهی مربوطه در آن روزنامه ثبت شود.

نکته:

برخی از موارد به آگهی ثبت قبل از انتشار آگهی در روزنامه نیاز است در این صورت می‌توانید از آن چند نسخه کپی تهیه کرده و هنگامی که می‌خواهید اصل آگهی را به دفتر روزنامه رسمی تحویل بدهید از دفتر روزنامه بخواهید که کپی‌ها را برای این که دارای اعتبار شود با مهر دفتر روزنامه مهر کند.

– باید توجه داشت که استفاده از نام شرکاء در نام شرکت جایز نیست زیرا در این صورت آن شریک حکم شریک ضامن را خواهد داشت و باید تمام قروض و تعهدات شرکت را شخصاً بپردازد.

– تمامی شرکت‌های تجاری ایرانی بر حسب قانون تجارت و هر شرکت خارجی با توجه به قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ۱۳۱۰ باید شماره ثبت شرکت را در همه استاد و صورت حساب‌ها و نشریات خطی، چاپی و اعلانات خود قید کند. در غیر این صورت محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهد شد.

– وقتی که مراحل ثبت به اتمام رسید حداقل یک هفته فرصت است که دفاتر قانونی مانند دفتر کل و روزنامه و را تهیه کنیم و آن‌ها را در اداره ثبت شرکت‌ پلمپ نماییم.

نظرات() 

سه شنبه 26 شهریور 1398

آنچه باید درباره ثبت شرکت بدانید

نویسنده: zohre zohreh   


 

یکی از متداول‌ترین نوع ثبت شرکت‌ تجاری در ایران، ثبت شرکت با مسئولیت محدود است. با استناد به ماده ۹۴ قانون تجارت، این شرکت‌ها برای امور تجاری بین دو یا چند نفر شکل می‌گیرند و هر یک از افراد فقط با توجه به میزان سرمایه خود در شرکت و بدون اینکه سرمایه را به سهام یا قطعات سهام تقسیم کرده باشند، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

ثبت شرکت (ثبت شرکت با مسئولیت محدود)
یکی از متداول‌ترین انواع ثبت شرکت‌های تجاری در ایران، ثبت شرکت با مسئولیت محدود است. با استناد به ماده ۹۴ قانون تجارت، این شرکت‌ها برای امور تجاری بین دو یا چند نفر شکل می‌گیرند و هر یک از افراد فقط با توجه به میزان سرمایه خود و بدون اینکه سرمایه را به سهام یا قطعات سهام تقسیم کرده باشند، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

در چنین شرکت‌هایی که شرکا مسئولیت محدودی دارند، فعالیت با توجه به آورده‌ی افراد تعیین می‌شود (درست مانند شرکت‌های سهامی) اما برخلاف آنها در شرکت با مسئولیت محدود، سهام به طور مساوی تقسیم نمی‌شود بلکه سرمایه، مجموعه‌ای از سهم الشرکه‌ی شرکا است که رعایت تساوی در آن اهمیتی ندارد.

ثبت شرکت‌هایی با این عناوین در قانون تجارت (سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود، تعاونی) الزامی و تابع مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها است. ( ماده ۱۹۵ قانون تجارت )

ثبت شرکت (ثبت شرکت با مسئولیت محدود):
موضوع کار شرکت با مسئولیت محدود، تجاری است. یعنی فعالیت آنها به جز امور تجاری، در زمینه‌ی دیگری نمی‌تواند باشد. (ماده ۹۴ قانون تجارت) به همین دلیل هم با شرکت سهامی تفاوت دارند. چرا که شرکت سهامی می‌تواند هم برای امور تجاری و هم برای امور غیر تجاری تشکیل شود. (ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ )

به جز این ویژگی، ثبت شرکت به عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود، هم به شرکت های سرمایه نزدیک می‌شود و هم به شرکت‌های اشخاص.

نکات مهم درباره‌ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

۱- حداقل تعداد شرکا در ثبت شرکت با مسئولیت محدود، دو نفر است. (ماده ۹۴ قانون تجارت)

۲- با توجه به رویه، حداقل سرمایه و مبلغ دریافت حق الثبت، یک میلیون ریال می‌باشد.

۳- باید عبارت “با مسئولیت محدود” در هنگام ثبت شرکت، حتما در نام شرکت ذکر شود. در غیر این صورت، در مقابل اشخاص ثالث، یک شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.

۴- نام شرکت شامل نام هیچ یک از شرکا نباشد. اگر چنین شود، شریکی که نام او در اسم شرکت ذکر شده، در مقابل اشخاص ثالث، به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی در نظر گرفته خواهد شد. ( ماده ۹۵ قانون تجارت)

۵- شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می‌شود که همه‌ی سرمایه نقدی تادیه و همچنین سهم الشرکه غیر نقدی تسلیم و تقدیم شده باشد.

۶- سهم الشرکه غیر نقدی هر یک از شرکا باید صریحا در شرکت‌نامه، تقویم و تعیین شود.

۷- برای درج آگهی‌های دعوت شرکت انتخاب روزنامه، اختیاری است.

۸- هر شریک به نسبت قیمتی که حین تشکیل و ثبت شرکت برای سهم الشرکه‌های غیر نقدی تعیین گشته، در مقابل اشخاص ثالث، مسئولیت تضامنی دارد.

۹- انتقال سهم الشرکه از طریق سند رسمی خواهد بود. (ماده ۱۰۳ قانون تجارت)

۱۰- اگر در یک شرکت با مسئولیت محدود، تعداد شرکا بیشتر از ۱۲ نفر باشد، باید هیات نظارت داشته و این هیات، حداقل سالی یک بار مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهند. (ماده ۱۰۹ قانون تجارت)

۱۱- اوراق بهاداری همچون شرکت‌نامه و تقاضانامه صرفا باید از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه شوند.

همچنین مسئولیت شرکا در مقابل دعاوی ناشی از مقررات بالا، تا ۱۰ سال پس از تشکیل و ثبت شرکت دارای اعتبار است.

اگر ثبت شرکت، بدون رعایت مفاد مندرج در بندهای ۵ و ۶ فوق تشکیل شود، باطل و فاقد اعتبار است اما شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند و مسئولیت این بطلان نیز متوجه شرکایی است که بطلان به دلیل عمل آنان صورت گرفته.

هیات ناظران و مدیرانی هم که مرتکب قصور در خدمت شده‌اند، در قبال شرکای دیگر و اشخاص ثالث به دلیل خسارات ناشی از این بطلان مسئول خواهند بود.

حد نصاب مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم:
حق رای هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارند تعیین می‌شود مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

هر تصمیمی در مجمع عمومی عادی شرکت باید با اکثریت حداقل نصف سرمایه اتخاذ شود.

اگر این اکثریت، بار اول حاصل نشود، بار دوم تصمیمات با اکثریت عددی شرکا (نصف تعداد افراد حاضر در جلسه) و بدون در نظر گرفتن میزان سهام آنها اتخاذ خواهد شد.

لازم به ذکر است که در این زمینه نیز با توجه به اساسنامه می‌توان ترتیب دیگری مقرر نمود.اگر مجمع عمومی فوق العاده ای برای تغییر اساسنامه شرکت تشکیل شود، تصمیمات با اکثریت عددی دارندگان با سه چهارم سرمایه گرفته خواهند شد مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

درباره‌ی هیات نظارت:
در صورتی که تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود از ۱۲ نفر بیشتر باشد، باید یک هیئت نظارت تعیین شود.

 

این هیات توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود و باید حداقل سالی یک بار مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل شود تا گزارش سالیانه‌ی خود را ارائه نمایند.

 

هیئت ناظران باید به محض انتخاب درباره‌ی مفاد مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت در زمینه ی تشکیل شرکت (پرداخت سرمایه نقدی و تعیین تسلیم و تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی هر یک از شرکا) تحقیق کرده و از صحت این موارد یقین حاصل کنند. در غیر این صورت اگر این سهل انگاری موجب خسارت شرکا و اشخاص ثالث شود، در برابر آنان مسئولیت خواهند داشت.

 

در ضمن هیئت ناظران می‌تواند از مجمع عمومی فوق العاده نیز دعوت نمایند.

نکته: اشخاص زیر در رابطه با سهم الشرکه غیر نقدی افراد، کلاهبردار محسوب می‌شوند:

– موسسین و مدیرانی که پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسناد مربوط به ثبت شرکت بر خلاف واقعیت تنظیم کنند.

– کسانی که سهم الشرکه غیر نقدی را، با شیوه های متقلبانه، بیشتر از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

– منظور از کلاهبردار محسوب شدن این است که عمل شخص، حکم کلاهبرداری دارد و به مجازات کلاهبرداری نیز محکوم می‌شود.

علاوه بر افراد ذکر شده، کارشناسانی نیز که با سوء نیت و متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن قیمت‌گذاری نمایند، کلاهبردار محسوب شده و قانونا قابل تعقیب خواهند بود

نظرات() 

یکشنبه 11 شهریور 1397

برگه سهام

نویسنده: zohre zohreh   

برگه سهام در شرکت های سهامی – اعم از سهامی عام و سهامی خاص- از اهمیت به سزایی برخوردار است. برگه سهام، نشان دهنده سهامداران یک شرکت است. هر شخصی که مالک برگه سهام باشد، در واقع سهامدار شرکت شناخته می شود و از کلیه حقوق یک سهامدار برخوردار است.
ثبت آنلاین و فوری شرکت

مندرجات برگه سهام

مطابق ماده ۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می­‌شوند برسد. هم­چنین قانون‌گذار در ماده ۲۶ نکاتی را مقرر داشته که باید در ورقه سهم درج گردد:

    نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت­‌ها
       مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
       تعیین نوع سهم
       مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد
       تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است

هر شرکت سهامی باید هنگام تأسیس، و یا هنگام ورود سهام‌دار جدید به شرکت، برگه سهام جدید منتشر کند و در اختیار سهام‌داران خود قرار دهد. هم­چنین شرکت باید نام سهام‌داران خود و کلیه نقل و انتقالات سهام را در دفتر سهام (دفتری مخصوص که در مرکز شرکت نگه‌داری می‌شود) ثبت کند. تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهم بدهد. این گواهی‌­نامه در حکم سهم است. اما با این تفاوت که بعد از یک سال و در صورتی که سهام اصلی منتشر نشود، باطل خواهد شد. به علاوه تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهی­‌نامه موقت، ممنوع است. در صورتی که این کار انجام شود و به شخص ثالثی خسارتی وارد شود، امضا کنندگان این اوراق مسئول خواهند بود.

متأسفانه بیشتر شرکت‌ها برگه سهام منتشر نمی‌کنند و این موضوع پس از چند سال و هنگام رشد شرکت، مشکلات عدیده‌ای را برای شرکت و سهام‌داران آن به وجود می‌آورد. به همین دلیل اکیدا توصیه می‌شود هنگام تأسیس شرکت، دفتر سهام تهیه شود و برای سهام‌داران، برگه سهام صادر گردد.

نظرات() 

یکشنبه 11 شهریور 1397

تقسیم اظهارنامه اختراع

نویسنده: zohre zohreh   


در صورتی که درخواست ثبت اخترع مرکب باشد، این حق برای متقاضی وجود دارد که تحت شرایطی آن اظهارنامه را به چند اظهارنامه تقسیم کند
تقسیم اظهارنامه اختراع

در این فرض اولاً: تاریخ هر اظهارنامه تقسیمی همان تاریخ اظهارنامه اولی است. ثانیاً: اظهارنامه های تقسیمی دارای همان حق تقدم مقرر برای اظهارنامه اولیه خواهند بود.

نظرات() 

یکشنبه 4 شهریور 1397

رتبه نیرو ساجات

نویسنده: zohre zohreh   

رتبه نیرو ساجات چیست ؟

 در جواب این سوال که رتبه نیرو ساجات چیست  باید ین پاسخ را داد که :طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه های هیئت وزیران رشته پیمانکاری نیرو به ترتیب زیر تعریف شده است :


رتبه نیرو ساجات یا رتبه پیمانکاری نیرو:در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید،توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها شبکه های برق و تاسیسات ،پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن
رشته نیرو دارای دو رشته میاشد که این دو رشته عبارتند از:

    توزیع نیرو
    پست ها و انتقال و توزیع

رتبه نیرو ساجات

در اینجا بار دیگر یارآوری می کنیم که شرکت هایی که درخواست تشخیص صلاحیت خود را به همراه مدارک مورد نیاز به معاونت فنی و عمرانی استانداری ها و یا معاونت راهبردی اعلام می نمایند, پس از طی مدت زمانی مراحل بررسی و تشخیص مجوز خود را دریافت و می توانند در تمام مناقصات پیمانکاری بسته به میزان ظرفیت خالی شرکت خود شرکت نمایند.
دریافت رتبه پیمانکار نیرو یا هر نوع پیمانکاری مدارکی را نیاز دارد که عبارتند از :

    دریافت پوشه مخصوص تشخیص صلاحیت  از انجمن های صنفی پیمانکاران
    تحویل درخواست رتبه مورد تقاضا, مخاطب این نامه که در سربرگ شرکت می باشد باید معاونت فنی عمرانی استانداری محل ثبت شرکت باشد.چنانچه یک شرکت در تهران ثبت شده است نمی تواند در هر شهر دیگری درخواست تشخیص صلاحیت کند. هر شرکت در همان شهری که ثبت شده است می تواند در خصوص تشخیص صلاحیت خود اقدام کند.
    ارائه مدارک شرکت شامل روزنامه تاسیس شرکت, اساسنامه, تقاضانامه و شرکت نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت.
    ارائه مدارک شناسایی تمام سهامداران و امضای هیئت مدیره شرکت شامل کپی از شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت.
    ارائه اسناد محل شرکت شامل اجاره نامه یا کپی سند مالکیت
    ارائه کد اقتصادی شرکت
    ارائه مدارک مهندسی شرکت شامل یک نفر مهندس با ۳ سال سابقه بیمه و یک نفر مهندس بدون سابقه که میزان سابقه مهندسین شرکت هرچه بالاتر باشد امتیاز مهندسی شرکت افزایش یافته و در موقعی که شرکت جهت تشخیص صلاحیت پایه ۴و یا بالاتر اقدام میکند نیاز کمتری نسبت به تامین امتیاز پرسنلی یا هیئت مدیره شرکت می باشد.حال در مواردی که درخواست جهت اخذ رتبه ۴ و ۳ و ۲ و ۱ انجام می شود در کنار ۷ مورد مدارک مورد نیاز که گفته شد، ۲ مورد دیگر نیز می بایست قرار گیرد که این موارد شامل:
    ۱- ارائه کپی قراردادها و مفاصاحساب آنها
    ۲-ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت
    پس از تکمیل مدارک فوق و ارائه آن به معاونت مربوطه حدود ۴۵ روز زمان لازم است تا مراحل بررسی و کارشناسی و صدور صلاحیت به پایان برسد.

 
شرایط اخذ رتبه نیرو ساجات :

جهت اخذ رتبه پیمانکاری یا رتبه نیرو  ساجات باید دو سوم اعضا تشکیل دهنده لیسانس بوده و یک نفر با رشته  و تخصص زمینه به عنوان مثال :برق ،عمران ،الکترونیک،مکانیک، مدیریت پروژه و……..با حداقل ۳سال سابقه کاری موجود باشد وجمعا ۶ سال سابقه برای دو نفر (هر نفر سه سال حداقل)یعنی در این حالت سابقه زیر سه سال به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود .برای عنوان مثال نمی توان یک مهندس با ۸/۲ سال سابقه و یک مهندس با ۲/۳ سال سابقه امتیاز آورهای شرکت را تشکیل دهند یا اینکه ۷ سال جهت یک نفر (لیسانس بعدی بی سابقه می تواند باشد )الزامی است که بعد از بررسی مدارک توسط سازمان صلاحیت شرکت فوق تحت رتبه پیمانکاری نیرو ساجات صادر می شود.

فرایند دریافت رتبه نیرو ساجات :

شرکت هایی که به آنها پیمانکار اطلاق میشود و دسته ی دوم به عنوان شرکت های مهندسین مشاور شناخته میشوند و دسته ی سوم که ترکیب دو دسته فوق می باشد شرکت های مشاوره طرح و ساخت (EPC) می باشند.

شرکتهای پیمانکاری قادر به دریافت رتبه هایی از ۵ تا ۱ و شرکتهای مهندسین مشاور و طرح و ساخت رتبه هایی از ۳ تا ۱ هستند .به منظور رتبه بندی شرکت های پیمانکاری نیروی مهندسی یکی از معیارهای اصلی رتبه بندی محسوب میشود. اما در شرکت های مشاور علاوه بر مهندسین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری نیز در نظر گرفته میشوند.

نهایتا در راستای ارتقا رتبه بندی هم لازم بذکر است مبلغ مراودات مالی ۳ سال اخیر شرکت و اظهار نامه های مالیاتی بسیار حائز اهمیت است.

جهت اخذ رتبه نخستین قدم ثبت یک شرکت است برای یک شرکت که فرضا تازه تاسیس شده و هیچ سوابق کاری ندارد حداکثر می‌توان تقاضای رتبه ۵ پیمانکاری و یا سه مشاور داد که این تقاضا میتواند در دو رشته یا یک رشته باشد.

نظرات() 

یکشنبه 4 شهریور 1397

از چه سنی می توان شرکت ثبت کرد ؟

نویسنده: zohre zohreh   

حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است . توضیح آن که ، در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از : اهلیت ،  قصد و رضا ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف
شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. اهلیت عبارت از داشتن رشد و عقل است.ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هیجده سال و ضابطه عقل عرف و نظر پزشک قانونی است.
البته این نیز قابل ذکر است که در شرکت های سهامی خاص فردیکه به سن قانونی نرسیده می تواند در شرکت حضور یابد و بدون عضویت در هیات مدیره شرکت و فقط به عنوان سهامدار در شرکت عضو باشد.

    عضویت در هیات مدیره

برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شخص باید اهلیت داشته باشد و سهام دار شرکت باشد ، علاوه بر این ، نباید مشمول بعضی محرویت ها و ممنوعیت هایی که قانون مقرر کرده است باشد.
لذا ، اعضای هیات مدیره حتماَ می بایست بالاتر از 18 سال داشته باشند.

    چند نکته :

_ قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد.همچنین، رضای شریک در تشکیل شرکت باید از نوع رضای معیوب نباشد.لذا،هر گاه شریک در انعقاد قرارداد مرتکب اشتباه شده باشد،قرارداد شرکت باطل خواهد بود. اکراه آنست که شخص را با غشار و تهدید مجبور به عقد شرکت نمایند.اشتباه تصور باطلی است که شخص یا در نوع شرکت یا در موضوع شرکت یا در شخص طرف شرکت داشته باشد.تدلیس عبارت از عملی است که موجب فریب و گمراهی شود.
_ دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.

نظرات() 

پس از ثبت شرکت ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیفتد. تغییرات شرکت می بایست از لحاظ قانونی به ثبت برسد.برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد.

     بنا به ماده 200 ق .ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است :

الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت ،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه- تغییر اسم شرکت
و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.
این موارد وضعیت خاص جدیدی را در شرکت ایجاد می کنند و شرکت را دچار تغییر می سازند. در ذیل ، به توضیح بیشتر در این رابطه می پردازیم .

    تغییر اساسنامه

 تغییر اساسنامه از جمله مسائلی است که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد و نحوه آن در قانون پیش بینی شده که در اساسنامه هم تصریح خواهد شد. در ذیل من باب یادآوری به برخی از این تغییرات اشاره خواهیم داشت. شایان ذکر است، مراحل ثبت تغییرات هر یک از این موارد به طور جداگانه در سایر مقالات توضیح داده شده است. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این مقالات در پورتال مراجعه نمایند و یا تنها با برقراری یک تماس ، همراهی ما را در ثبت شرکت کارا تجربه کنند.
_ نام شرکت
هر شرکت باید نام مخصوصی داشته باشد تا بدانوسیله از شرکت دیگر مشخص و متمایز گردد. معمولاَ نام شرکت از موضوع آن گرفته می شود ویا ممکن است نام محل و یا نام ابتکاری مرکب از چند حرف باشد.اشخاص حقوقی (شرکت) می توانند نام خود را تغییر دهند.تصمیمات در خصوص تغییر نام شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. . شایان ذکر است، شما عزیزان در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در انتخاب نام شرکت، می توانید با کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل نمایید.
_ موضوع شرکت
تغییر موضوع شرکت اصولاَ منعی ندارد. به این معنی که مجمع عمومی حق دارد آن را تغییر داده و به ثبت شرکت ها اعلام دارد تا برای اطلاع عموم آگهی شود ولی در بعضی از قوانین مثل انگلستان تغییر آن از طرف مجمع عمومی ممنوع بوده و در اختیار محاکم است.
_ مدت شرکت
تغییر مدت و زیاد و کم کردن یا نامحدود ساختن آن در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است.
_ کاهش و افزایش سرمایه شرکت
چنانچه شرکت اقدام نسبت به هر یک از این دو مورد را ضروری بداند باید گزارش هیئت مدیره و تایید بازرس شرکت انجام یابد و برای عمل ساختن پیشنهاد ، مجمع عمومی فوق العاده دعوت می شود و پس از آنکه نسبت به هر یک از دو مورد تصمیم گرفت طبق مقررات مربوط منعکس در مواد 158 تا 198 لایحه قانونی عمل می شود. افزایش سرمایه یک نوع بیشتر نیست ولی کاهش سرمایه دو نوع است : اجباری و اختیاری
کاهش اجباری در موردی است که طبق ماده 141 لایحه قانونی زیان های وارده به شرکت نصف سرمایه را از بین ببرد که در این صورت یا باید شرکت منحل شود یا سرمایه آن به میزان موجود کاهش یابد.
_ انحلال شرکت
برچیده شدن شرکت پایان فعالیت آنست و آن یا اختیاری است که شرایط و کیفیت آن در اساسنامه قید می شود و یا الزامی و قانونی که قانون تعیین تکلیف کرده است.

    مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

1) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران ( برابر اصل )
2) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید
3) تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید
4) اسامی اشخاصی که حق امضا دارند
5) آدرس و کد پستی
6) سمت اعضای جدید و قدیم
7) کپی آخرین آگهی تغییرات
8) مبلغ سرمایه و ارزش ریالی
9) کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد بازرس جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی
10) در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی

    نکته

به موجب دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها :
طبق بخشنامه ی 90/10/19-189751/90 ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه ی کیفری برای مدیران (مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات،اظهار و تایید عدم سوپیشینه ی کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.
طبق بخشنامه ی 90/10/26-192938 /90 موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند، برای تغییرات و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که برای تاسیس اقدام به اخذ مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یادشده به عمل خواهد آمد.
طبق بخشنامه ی 90/3/2-39852/90 برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها،موسسات اعتباری،تعاونی های اعتباری،صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
طبق بخشنامه ی 91/7/2- 120266/91 ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.

نظرات() 

منطقه آزاد به ناحیه صنعتی ویژه در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند گفته می شود.
ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد.از جمله ی این امتیازات می توان به ایجاد فرصت های اشتغال در داخل و خارج و جذب سرمایه های خارجی  و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد. به همین دلیل ، امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است .

    از جمله تعاریفی که از منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارائه گردیده است عبارت است از :

_ منطقه آزاد قلمرویی است که غالباَ در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است.  در این محدوده ی جغرافیایی مشخص ، قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود.
_ بنا به تعاریف بین المللی ، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید ارزی ، اداری و مقررات دست و پا گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
_ وفق تعریف سازمان ملل متحد ( یونیدو ) از مناطق آزاد به عنوان محرکه در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی ، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند ،گفته می شود. فلسفه ی این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.

    تاریخچه ی منطقه آزاد تجاری – صنعتی در ایران

در ایران در سال 1368 بر اساس تبصره 19 برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصره ماده 20 همان قانونی، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند.متعاقباَ مناطق آزاد کیش در سال 1368 و قشم در سال 1369 و چابهار در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند و پس از آن منطقه آزاد اروند رود ( آبادان-خرمشهر) در سال 1383، بندر انزلی در سال 1382  و منطقه آزاد تجارتی ارس در سال 1383 شروع به فعالیت نمودند.

    هم اکنون در ایران 7 منطقه آزاد وجود دارد که عبارت است از :

_ منطقه آزاد تجاری – اقتصادی قشم ( استان هرمزگان ، شهرستان قشم )
_ منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش ( استان هرمزگان ، شهرستان بندر لنگه )
_ منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس ( استان آذربایجان شرقی ، شهرستان جلفا )
_ منطقه آزاد تجاری -  صنعتی ماکو ( استان آذربایجان شرقی ، شهرستان ماکو و چالدران )
_ منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند ( استان خوزستان ، شهرستان آبادان )
_  منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( استان سیستان و بلوچستان  )
_ منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی ( استان گیلان ، شهرتان انزلی )

    مزیت سرمایه گذاری و ثبت شرکت در مناطق آزاد

منطقه آزاد تجاری برای تشویق صادرات صنعتی، شامل کارخانجات تولیدی و صنعتی موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد.همان طور که گفته شد ، معمولاَ چنین منطقه ای در بندر یا فرودگاه یا ناحیه محصور محافظت شده انتخاب می گردد و کالاهای خارجی از طریق هوا، دریا و زمین بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و صادر می شوند.
در مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند طبق ماده 2 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند.
واردات کالا به مناطق آزاد خارج از مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد.به همین دلیل ، از بهترین مناطق برای ثبت شرکت هم برای اتباع خارجی و هم داخلی به شمار می آید.
سرمایه گذار می تواند در هر یک از مناطق آزاد که بخواهد فعالیت کند برای این منظور تقاضای خود را به همراه پرسش نامه ای به سازمان هر منطقه تسلیم می نماید که پس از بررسی، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.ملاحظه می شود که صدور مجوز در منطقه آزاد با تشریفات بسیار کمتری صورت می گیرد و بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به مجوز بهره برداری توسط سازمان می باشد. (تبصره 2 ماده مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد) البته پس از تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت و انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل، می بایست مراتب در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

    به طور کلی از جمله مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1- در اداره ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت 100 % خارجی وجود دارد. 100 % مالکیت خارجی
2- ثبت سهل و آسان شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
3- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
4- آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
5- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
6- فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
7- عدم محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
8- صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
9- شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر
10- نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
11- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
12- امکان صادرات کالاها ی تولید شده کیش به سایر سرزمین اصلی
13- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
14- خدمات گسترده بانکی و بیمه ای(هم دولتی هم خصوصی)
15- ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا
16- انجام معاملات ارزی
17- و...

    منطقه ویژه اقتصادی

منطقه ویژه اقتصادی عبارت است از محدوده جغرافیایی مشخص در مبادی ورودی یا در داخل کشور که به منظور جذب سرمایه های خارجی و داخلی و همچنین ایجاد عرصه فعالیت های تولیدی و تجاری جهت افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی ایجاد می شوند.

    فهرست مناطق ویژه اقتصادی ایران

_ منطقه ویژه اقتصادی سیستان ( استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان رامشار )
_ منطقه ویژه اقتصادی سبزوار ( استان خراسان رضوی ، شهرستان سبزوار )
_ منطقه ویژه اقتصادی سرخس ( استان خراسان رضوی ، شهرستان سرخس )
_ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ( استان قم ، شهرستان قم )
_ منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ( استان کرمان ، شهرستان سیرجان )
_ منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم ( استان کرمان ، شهرستان بم )
_ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ( استان کرمان ، شهرستان رفسنجان )
_ منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب ( استان کرمانشاه ، شهرستان اسلام آباد غرب )
_ منطقه ویژه اقتصادی بروجرد ( استان لرستان )
_ منطقه ویژه اقتصادی لرستان ( استان لرستان )
_ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ( استان فارس ، شهرستان شیراز )
_ منطقه ویژه اقتصادی سهلان ( استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز )
_ منطقه ویژه اقتصادی تجاری سلماس ( استان آذربایجان غربی ، شهرستان سلماس )
_ منطقه ویژه اقتصادی پیام ( استان البرز، شهرستان کرج )
_ منطقه ویژه اقتصادی عسلویه ( استان بوشهر ، شهرستان کنگان )
_ منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ( استان بوشهر ، شهرستان بوشهر )
_ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( استان تهران ، شهرستان تهران )
_ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( استان خوزستان ، شهرستان بندر امام خمینی ( ره ) )
_ منطقه آزاد ویژه ویژه اقتصادی چابهار ( استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان چابهار )
_ منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی ( استان هرمزگان ، شهرستان بندر عباس )
_ منطقه ویژه اقتصادی یزد ( استان یزد ، شهرستان یزد )
_ منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد ( استان مازندران ، شهرستان بهشهر )
_ منطقه ویژه اقتصادی کاوه ( استان مرکزی ، شهرستان ساوه )
_ منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ( استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس )

    اهداف کلی در بخش تجاری منطقه ویژه

به موجب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 و آیین نامه اجرایی آن اهداف کلی منطقه بشرح ذیل می باشد:
_ فراهم نمودن زمینه استراتژی نوین برای توسعه و گسترش منطقه به منظور افزایش تولید و صادرات
_ ارتقا سطح تکنولوژی و بهره گیری از فن آوری های برتر و نوین اقتصادی
_ جذب سرمایه های خارجی و داخلی
_ ایجاد عرصه فعالیت های تولیدی و تجاری جهت افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی
_ ایجاد فرصت های شغلی جدید و ارتقای سطح اشتغال در کشور
_ کاهش هزینه های تولید به منظور ورود به بازارهای رقابتی جهان
_ اجرای سیاست های توسعه منطقه ای و ایجاد قطب های اقتصادی و صنعتی
_ پردازش کالا یا ایجاد تغییرات در آن برای تحصیل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه

    مزیت های مناطق ویژه اقتصادی

_ صدور مجوز ساخت و پایان کار بصورت رایگان
_ تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه
_ ورود ماشین آلات خط تولید و ابراز و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی
_ معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات .

    برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی :

_ مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.
_ خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد.
_ معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. 

نظرات() 

دوشنبه 29 مرداد 1397

تکلیف اولین هیئت مدیره به ثبت تعاونی

نویسنده: zohre zohreh   

وجود تعاونی ( شرکت یا اتحادیه تعاونی ) با تشکیل و ثبت آغاز می شود. مقررات مربوط به ثبت تعاونی ها از مقررات قوانین آمره است نه قوانین ارشادی ؛ لذا رعایت آن ها الزامی است و این امر تحت کنترل و نظارت دولت صورت می گیرد. به علاوه جریان امور مربوط به مرحله تشکیل تعاونی نیز ، تحت کنترل و نظارت دولت قرار دارد و لازم است برای تشکیل آن موافقتنامه و برای ثبت آن مجوز ثبت از وزارت تعاون دریافت شود. در شرکت های تجاری مرحله ثبت تقریباَ به همین ترتیبی است که در شرکت های تعاونی و همچنین در اتحادیه های تعاونی برقرار است ، ولی کنترل و نظارت دولت در مرحله تشکیل ، خاص تعاونی هاست و در تشکیل شرکت های تجاری چنین کنترل و نظارتی اعمال نمی شود. این وضع از یک طرف به علت اهمیت موقعیت و نقشی است که تعاونی ها در نظام اقتصادی کشور دارند و از طرف دیگر امکان بهره مندی تعاونی ها از تسهیلاتی است که دولت در اختیار آن ها قرار می دهد.


برای به ثبت رساندن تعاونی، لازم است که هیئت مدیره و بازرس ( و مدیر عامل ) آن مشخص باشد و اسامی و مشخصات آن ها باید جزء مدارک مربوط ، به مرجع ثبت شرکت داده شود. اولین هیئت مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با انجام تشریفات مقرر برای ثبت تعاونی اقدام کند. در ذیل ضمن بررسی نحوه انتخاب اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان ، به تشریح تکلیف اولین هیئت مدیره به ثبت تعاونی می پردازیم. خاطر نشان می شویم ، شما عزیزان در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در این رابطه می توانید با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل فرمایید.

    انتخاب اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان

اولین مجمع عمومی عادی پس از تصویب اساسنامه به انتخاب اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل ( در اتحادیه تعاونی ، اولین هیئت بازرسی ) ، از بین کاندیداهایی که اسامی آن ها پس از تشخیص واجد الشرایط بودن اعلام شده است ، می پردازد. همان طور که گفته شد، برای به ثبت رساندن تعاونی، لازم است که هیئت مدیره و بازرس ( و مدیر عامل ) آن مشخص باشد و اسامی و مشخصات آن ها باید جزء مدارک مربوط، به مرجع ثبت شرکت داده شود.
اعضای هیئت مدیره و بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل ، به تعدادی که در اساسنامه تعیین شده است ، انتخاب می شوند. این افراد ( و نیز مدیر عامل ) باید واجد شرایط مقرر در ماده 38 قانون و شرایطی که در اساسنامه مربوط پیش بینی شده است ، باشند.
لازم است که در صورت جلسه مجمع مشخصات ( نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه و محل صدور آن ، تاریخ تولد و نشانی ) هر یک از اعضای منتخب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل به ترتیب و  به تفکیک نوشته شود و تعداد آرای هر یک نیز قید گردد.
افرادی که به عضویت هیئت مدیره یا به سمت بازرس ، اعم از اصلی یا علی البدل ، انتخاب می شوند ، باید قبولی خود را کتباَ اعلام کنند. اعضای هیئت مدیره ، بازرسی یا بازرسان و مدیر عامل ، قبل از ثبت تعاونی ، موظف به طی دوره های آموزشی مربوط هستند.

    تکلیف اولین هیئت مدیره به ثبت تعاونی

اولین هیئت مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با انجام تشریفات مقرر برای ثبت تعاونی اقدام کند. برای این امر هیئت مدیره به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل ، وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد.
آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی برای انجام اقدامات لازم جهت ثبت تعاونی مهلت معین کرده و مقرر داشته است که اولین هیئت مدیره پس از اعلام قبولی اعضای آن مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند.
مطلبی که باید بدان اشاره کرد این است که گاهی ممکن است استفاده کامل از مهلت یک ماهه مذکور به لحاظ بدایتی که برای شروع آن تعیین شده است ، برای هیئت مدیره ممکن نباشد ؛ این امر وقتی ممکن است پیش آید که اعلام قبولی برخی از منتخبین به عضویت اولین هیئت مدیره با تاخیر و مدتی بعد از جلسه اولین مجمع عمومی عادی به عمل آید ؛ در این صورت عملاَ قسمتی از مهلت مزبور فوت می شود و قابل استفاده نخواهد بود. برای اجتناب از این وضعیت ، بهتر بود شروع مهلت یک ماهه، اعلام قبولی اعضای هیئت مدیره تعیین می شد، نه تاریخ اولین مجمع عمومی عادی .

    اولین صورت جلسه هیئت مریه شرکت / اتحادیه تعاونی ...................( در شرف تاسیس )

بسمه تعالی
جلسه هیئت مدیره شرکت / اتحادیه تعاونی ...........( در شرف تاسیس ) در ساعت ...............روز...........مورخ..............با حضور
1.
2.
3.
4.
5.
در محل :..............................................................تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر ، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود :
1. آقای / خانم ...............به سمت رئیس و آقای / خانم ...............به سمت نائب رئیس و آقای / خانم ...........به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارند.
2. آقای / خانم ..........نام پدر ....................شماره شناسنامه ..................صادره از ........................به سمت مدیر عامل تعاونی انتخاب و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارد.
3. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ( با ذکر سمت ).....................به اتفاق آقای / خانم .....................مدیر عامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای / خانم .....................( با ذکر سمت ) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
4. هیئت مدیره به آقای / خانم ................. با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی، ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیئت مدیره امضا نماید.
اسامی و محل امضای اعضای اصلی هیئت مدیره 

نظرات() 

دوشنبه 29 مرداد 1397

ثبت انحلال موسسه

نویسنده: zohre zohreh   

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
موسسات از تاریخ ثبت ، شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، بنگاه ، کانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.
حداقل شرکا در موسسات فوق نباید از دو نفر کم تر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت های اداره ثبت به مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت ثبت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکت ها به همراه رعایت مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری که در سال 1337 به تصویب رسیده است ، ضروری می باشد.
با توجه به آنچه گذشت، در این مقاله برآنیم تا به فرآیند ثبت انحلال موسسه بپردازیم . خاطر نشان می شویم در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید سوالات خود را با همکاران ما در موسسه ی حقوقی فکر برتر در میان بگذارید.

    انحلال موسسات

انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده باشد و یا به موجب حکم دادگاه باشد.
الف - اختیاری
در این مورد ، کلیه امور انحلال بر اساس قواعد و مقرراتی که در اساسنامه شرکت ها و یا موسسات غیر تجاری پیش بینی شده است به وسیله مدیر یا مدیران اجرایی می گردد . معمولاَ یک فرد به عنوان متصدی امر تصفیه در نظر گرفته شده است و اختیارات و وظایفی در رابطه با انحلال رسمی موسسات دارد . چنانچه شخصی با این مسئولیت از قبل معین نشده باشد ، مجمع عمومی فوق العاده می تواند فردی را بدین منظور برگزیند و اختیارات و مسئولیت هایی را به وی محول نماید.
ب - به موجب حکم دادگاه
در این حالت شخص متصدی مطابق با  آنچه در اساسنامه مشخص شده است ، مسئول پیگیری امور است ولی چنانچه از قبل تعیین نشده باشد دادگاه شخصی را برای انجام این امور تعیین می نماید و مطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.

    مدارک لازم جهت ثبت انحلال موسسه

1-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء
2- آخرین روزنامه رسمی
3- در صورتی که مدیر تصفیه خارج از شرکاء باشد فتوکپی شناسنامه ضروری است .

    فرآیند ثبت انحلال موسسه

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه مجمع در دو نسخه که به امضاء شرکا رسیده تنظیم و به انضمام مدارک گفته شده ، ( فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و آخرین روزنامه رسمی و همچنین فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه چنانچه مدیر تصفیه خارج از شرکاء باشد ) جهت انحلال موسسه تحویل اداره ثبت شرکت ها می گردد و در دفاتر آن اداره ثبت و ذیل آن توسط نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء می گردد و بدین ترتیب موسسه به طور رسمی منحل می گردد.

    نمونه صورت جلسه انحلال موسسه

صورت جلسه مجمع فوق العاده موسسه ................... ثبت شده به شماره ...................... با حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به انحلال موسسه تصمیمات ذیل اتخاذ گرید :
1-......................... به سمت مدیر تصفیه موسسه تعیین گردید.
2- آدرس مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ................ تعیین گردید .
3- مدیر تصفیه اقرار به دریافت دفاتر و دارایی و اموال موسسه نمود.
4- شرکاء به آقای .................... مدیر تصفیه وکالت می دهند تا شخصاَ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری حاضر و ذیل ثبت را امضاء نماید.
امضاء شرکا 

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات